Pop muziek quiz 1960s

 
 
 
 
 
 
 
 

Wekelijkse topscores
1960s quizzen

01.Akkerman3000
02.Akkerman3000
03.Akkerman3000
04.AnnaH3000
05.Wallie3000
06.Akkerman2998
07.Wallie2997
08.Akkerman2996
09.Fart2984
10.Fart2962
11.AnnaH2792
12.anoniem2758
13.Tinus2617
14.kim2482
15.Hans vd S2447
16.Tinus2439
17.AnnaH2400
18.Karel2400
19.AnnaH2390
20.AnnaH2382